Splošni pogoji

Na podlagi 15. člena Zakona o nepremičninskem  posredovanju ( Ur.l.RS, št. 42/2003, 21/2006, Odl.US:U-I-229/03-18, 47/2006, 50/2006, 72/2006, 49/2011), nepremičninska družba Nepremičnine SIMOBILIA, SK5 BIRO, Stanislav Kumprej, s.p., Prisoje 60a, 2391 Prevalje

sprejme sledeče

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 

I. POMEN BESED

Nepremičninska družba:

Nepremičninska družba je družba Nepremičnine SIMOBILIA, SK5 BIRO, Stanislav Kumprej, s.p., Prisoje 60 a, 2391 Prevalje, matična številka:  3826732,  davčna številka: 88568415, Nepremičninski posrednik: Stanislav Kumprej,  št. licence 01973. 

Naročitelj oziroma naročiteljica:            

Fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Pogodba o posredovanju:

Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, sklenjena med nepremičninsko družbo in naročiteljem, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njimi pogajala za sklenitev kupne, prodajne, najemne, zakupne oziroma druge pogodbe (v nadaljevanju: pogodba), katere predmet bo določena nepremičnina, naročitelj pa se zaveže nepremičninski družbi plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena.

Drugi izrazi v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je določen v Zakonu o nepremičninskem posredovanju.

 

II.  TRAJANJE POGODBE O POSREDOVANJU

Pogodba o posredovanju prične veljati takoj, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sklenjena za dobo devet (9) mesecev, če se stranki ne dogovorita drugače.

Po preteku 9 mesecev se veljavnost pogodbe avtomatično podaljša za nadaljnjih 9 mesecev, v kolikor naročitelj po preteku 9 mesecev nadalje koristi storitve nepremičninske družbe glede nepremičnine, zlasti pa, če sklene pogodbo za predmetno nepremičnino z osebo, s katero ga v stik spravi nepremičninska družba.

Naročitelj lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo odpove pogodbo o posredovanju.

V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena skleniti nameravani pravni posel, ki je predmet pogodbe o posredovanju, je dolžan nepremičninski družbi plačati vse stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju. Stroški se obračunajo po ceniku nepremičninske družbe.

Šteje se, da je naročitelj odpovedal pogodbo o posredovanju, če brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero jo je v stik spravila nepremičninska družba in ki je pripravljena sprejeti vse pogoje naročitelja za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s pogodbo o posredovanju.

Nepremičninska družba lahko v vsakem trenutku odpove pogodbo o posredovanju brez navedbe razloga za njeno odpoved. Odpoved mora biti dana pisno. Nepremičninska družba v nobenem primeru naročitelju ni odškodninsko odgovorna za škodo, ki bi naročitelju nastala ali bi mu lahko nastala zaradi odpovedi pogodbe o posredovanju s strani nepremičninske družbe.

 

III. STORITVE POSREDOVANJA

S plačilom provizije iz IV. točke teh splošnih pogojev se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroški za naslednja dejanja:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanjanja naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, večino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • ogled nepremičnin po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način; vendar brez natančnega naslova nepremičnin, ampak le s podatkom v katero upravna enota oz. katastrsko občino spada nepremičnina, ki je predmet pogodbe;
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja, lahko tudi brez njega, če se tako dogovorita;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • telefonsko komuniciranje s strankami;
 • sodelovanju pri pogajanjih za sklenitev posla.

Šteje se, da je agencija spravila tretjo osebo v »stik z naročiteljem«, če organizira njun sestanek, če naročitelju ali tretji osebi posreduje e-mail, naslov, sedež, številko telefona ali telefaksa tretje osebe od naročitelja, če organizira in opravi ogled nepremičnine, če tretja oseba pisno izjavi, da bo kupila nepremičnino, čeprav si jo je ogledala brez spremstva nepremičninskega posrednika (ker ni potrebovala ali želela njegovega spremstva), ampak jo je sama našla po ogledu slikovnega in drugega materiala.

S plačilom nagrade za opravljeno delo iz VI. točke teh splošnih pogojev ter s soglasjem naročitelja, se krijejo še naslednji stroški:

 • svetovanje in organiziranje cenitve, ki jo opravi sodno zaprisežen cenilec;
 • priprava predpogodbe ali potrdila plačilu are za prodajo nepremičnine (izvedba pogodbe ni v ceni nagrade za posredovanju, ampak se računa prodajalcu ali kupcu posebej);
 • pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev v zvezi s prenosom lastninske pravice (davčna prijava ipd.);
 • hramba izvirnikov listin in ključev, vse do sklenitve nameravanega posla oz. do zaključka posla;
 • spremljanje izpolnjevanja sklenjenega posla, predvsem glede plačil posameznih obrokov, kadar je dogovorjeno obročno plačilo;
 • sprejem izpolnitve obveznosti sklenjenega posla, predvsem glede plačil posameznih obrokov, kadar je dogovorjeno obročno plačilo;
 • sprejem izpolnitve obveznosti sklenjenega posla, če ga naročitelj za to pisno pooblasti;
 • sodelovanju pri izročitvi nepremičnine v posest in ob tem sestava primopredajnega zapisnika, če naročitelj to želi;
 • sodelovanje pri prenosu lastninskih razmerij za elektriko, telefon, plin in druge komunalne storitve na novega lastnika ali najemnika, če naročitelj to želi.

Nepremičninska družba je dolžna za naročitelja opraviti tiste storitve iz gornjih odstavkov, ki so potrebne za izpolnitev pogodbe o posredovanju. Če katero izmed storitve iz prejšnjih odstavkov tega člena naročitelj opravi sam ali je nepotrebna, se nagrada za opravljeno delo zato ne zniža.

 

IV. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

4.1. Skupne določbe

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu ali menjavi nepremičnine, nepremičninska družba pridobi pravico do plačilo za posredovanje (v nadaljnjem besedilu: provizija), višini največ 4% od pogodbene cene nepremičnine, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost.

Provizija kot plačilo za posredovanje zapade v plačilo na dan sklenitve pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala. Naročnik je dolžan plačati provizijo tudi, če pogodbo namesto njega sklene njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba. V primeru, da je pri pravnem poslu, pri katerem posreduje nepremičninska družba, sklenjena predpogodba ali pogodba o ari in plačana ara, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije, tudi če kasneje ne pride do sklenitve glavne pogodbe. 

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačilo za opravljeno delo, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopila od sklenjene pogodbe.

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. V takem primeru mora plačilo temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine dogovorjenega plačila za posredovanje.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelj spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Nepremičninska družba  je upravičena do poplačila vseh stroškov posredovanja, ko odstopi od posredovanja, če po sklenitvi pogodbe o posredovanju z naročiteljem ugotovi, da se podatki naročitelja neresnični in zavajajoči.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za opravljeno delo, če kupec odkloni spremstvo pri ogledu nepremičnine in opravi ogled kar sam brez nepremičninskega posrednika.

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila.

 

4.2. Provizija v primeru prodaje/nakupu nepremičnine

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu ali menjavi nepremičnine, nepremičninska družba pridobi pravico do plačilo za posredovanje (v nadaljnjem besedilu: provizija), višini največ 4% od pogodbene cene nepremičnine, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost.

Kadar znaša vrednost nepremičnine manj kot 10.000,00 EUR, znaša nagrada za opravljeno delo 488,00 EUR.

S pogodbo o posredovanju se lahko nepremičninska družba in naročitelj dogovorita tudi za plačilo v drugačnem znesku.

V primeru, da v roku treh let po sklenitvi posredniške pogodbe za ogled določene nepremičnine, prodajalec in kupec oz. njuni ožji družinski člani ali z njima povezane osebe sklenejo prodajno pogodbo za isto nepremičnino, je naročnik dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, do katere je nepremičninska družba upravičena kadar posreduje pri prodaji nepremičnine

 

4.3. Plačilo za posredovanje v primeru oddaje v najem oz. zakupa nepremičnine

V primeru posredovanja pri najemnem razmerju, ima nepremičninska družba pravico do plačila v višini enomesečne najemnine, vendar ne manj kot 250,00 EUR. Če je dogovorjeno, da provizijo poravnata obe stranki, plača 125,00 EUR najemodajalec in 125,00 EUR najemnik.

V primeru sklenitve najema/zakupa za čas najmanj 60 mesecev – v protivrednosti treh mesečnih najemnih/zakupnin ali podobnih plačil. (najemnik in najemodajalec plačata provizijo vsak v višini 1,5 mesečne najemnine)

V primeru sklenitve najema/zakupa za nedoločen čas oz. najmanj 120 mesecev – v protivrednosti štirih mesečnih najemnih/zakupnin ali podobnih plačil. (najemnik in najemodajalec plačata provizijo vsak v višini po 2 mesečnih najemnin)

Kot osnova za določitev provizije iz prejšnjega odstavka se šteje najemnina/zakupnina ali podobno plačilo, vključno s stroški najema/zakupa, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost.

 

4.4. Ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami

Naročitelj lahko z nepremičninsko družbo sklene ekskluzivno pogodbo o posredovanju, s katero se naročitelj dodatno obveže, da za posredovanje pri sklenitvi določene pogodbe v prometu nepremičnin ni in ne bo pooblastil nobene druge pravne in/ali fizične osebe.

 Stroški zgoraj navedenih poslov so vključeni v dogovorjeno plačilo za posredovanje.

 

VI. OPIS IN CENIK DODATNIH STORITEV, ČE NI SKLENJENE POGODBE O POSREDOVANJU

Kadar nepremičninska družba za naročitelja opravi posamezne storitve, ki niso zajete v plačilu provizije ali kadar naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju ali kadar se naročitelj in nepremičninska družba tako dogovorita, plača za storitve, ki jih je zanj opravila nepremičninska družba.

Cenik storitev naveden v tem členu se uporablja, če se naročitelj in nepremičninska družba ne dogovorita drugače.

V primeru opravljanja nepremičninska družba storitve za stranko, ki z nepremičninsko družbo ni sklenila pogodbe o posredovanju, zaračuna nepremičninska družba stranki za posamezne storitve, naslednje zneske:

SORITVE

CENA V EUR (z DDV)

 1. sestava prodajne, najemne, menjalne in darilne pogodbe

205,00 EUR ali po odvetniški tarifi

 1. storitve pri prometu s kmetijskimi zemljišči:
 • sestava ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča ali gozda po določilih Zakona o kmetijskih zemljiščih;
 • izpeljava odobritve pravnega posla po določilih Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o ohranjanju narave, Zakona o obrambi, itd;
 • priprava in izvedba drugih potrebnih postopkov, da pride do veljavne sklenitve prodajne pogodbe;

 

65,00 EUR + upravne takse

65,00 EUR + upravne takse

Po predhodnem dogovoru… EUR

 1. pridobitev lokacijske informacije, ZK zapiska ali kopije katastrskega načrta in druge manjkajoče dokumentacije in potrdili (za vsak dokument posebej)

65,00 EUR

 1. za vsak opravljen ogled nepremičnine s stranko

75,00 EUR

 1. priprava ZK predloga (če je nepremičnina vpisana v ZK)

Po ceniku notarja.

 1. ocena tržne vrednosti nepremičnine – ustna

80,00 EUR

 1. cenitev nepremičnine ( cca. 250,00 EUR)

Po ceniku stalnega sodnega izvedenca gradbene ali kmetijske stroke

 1. ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih

65,00 EUR

 1. pregled listin

65,00 EUR

 1. stroški oglaševanja za pripravo oglasa (za vsak medij posebej)

65,00 EUR

 1. stroški oglaševanja za objavo enega oglasa

Po prejeti frakturi, najmanj pa v pavšalnem znesku 50,00 EUR

 1. izvedba javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb:
 • če je vrednost nepremičnine do 50.000,00 EUR
 • za vsakih začetih 10.000,00 EUR nad vrednostjo nepremičnine 50.000,00 EUR

 

1.200,00 EUR

300,00 EUR

V ceni dodatnih stroškov in opravljenih storitev je 20% DDV že vključen.

CENIK TAKS:

Takse se obračunavajo v skladu z Zakonom o upravnih taksah uradno prečiščeno besedilo (ZUT-UPB5) Uradni list RS 106/2010 z dne 27.12.2010. Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.

Nepremičninska družba izstavi račun za plačilo storitev navedenih v tem členu, takoj po opravljenih storitvi in ga je stranka dolžna poravnati v skladu z izstavljenim računom nepremičninske družbe, ne glede na to ali je bila pogodba o posredovanju oziroma glavna pogodba sklenjena ali ne. Takse je naročitelj dolžan plačati pred izvedbo storitve.

 

VII. OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI NAROČITELJA

Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Predvsem jo mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih tretjih na nepremičnini ter ga pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami.

Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo takoj pisno obvestiti, če je posel sklenil z osebo, s katero ga ni seznanila nepremičninska družba ter sporočiti o podrobnostih sklenjenega posla, hkrati pa mora nepremičninski družbi izročiti fotokopijo pogodbe.

V primeru, da nepremičninska družba in naročnik skleneta pogodbo o ekskluzivnem posredovanju in jo naročnik prekine pred izrekom dogovorjenega časa trajanja, mora nepremičninski družbi povrniti dejanske stroške, ki jih je nepremičninska družba imela z oglaševanjem in delom z naročenim poslom.

Podatke v zvezi z nepremičninami in prizadevanji nepremičninske družbe za sklenitev pogodb, ki jih naročitelj izve pri nepremičninski družbi, so poslovna skrivnost. Če naročnik uporabi omejene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, kot če bi bila pogodba, za katero družba posreduje, sklenjena.

Naročitelj je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročitelja, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba. Naročitelj je nepremičninski družbi prav tako odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nepremičninski družbi nastala ali bi ji lahko nastala zaradi kršitve obveznosti naročitelja, določenih v teh splošnih pogojih ali v veljavnih pravnih predpisih.

 

VIII. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem.

Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje. V primeru nasprotja med določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo določila pogodbe o posredovanju. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o posredovanju splošni pogoji spremenijo, v razmerju med nepremičninsko družbo ter naročiteljem, ki je sklenil pogodbo o posredovanju z nepremičninsko družbo na podlagi prej veljavnih splošnih pogojev, veljajo splošni pogoji v spremenjeni vsebini od dneva, ko nepremičninska družba izvod spremenjenih splošnih pogojev izroči naročitelju.

Ti splošni pogoji se uporabljajo tudi takrat, kadar med nepremičninsko družbo in stranko ni sklenjene pogodbe o posredovanju in kadar nepremičninska družba za naročitelja opravlja posle, ki niso vključeni v plačilo provizije določene s pogodbo o posredovanju.

Na Prevaljah, dne 1.6.2011

Nepremičnine SIMOBILIA

Direktor: Stanislav KUMPREJ

 Ti splošni pogoji so avtorsko delo in njihovo razmnoževanje in uporaba brez dovoljenja agencije Nepremičnine SIMOBILIA, SK5 BIRO, Stanislav Kumprej, s.p. je prepovedano.

 

Pokličite nas na 041 761 957 ali 031 649 378 med 8h in 18h ali nam pišite na  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

O nas

SIMOBILIA nepremičnine d.o.o., Prisoje 60a, 2391 Prevalje

Nudimo

Prodajo, nakup, oddaja in najem hiš, poslovnih prostorov, stanovanj, vikendov, stavbnih in kmetijskih zemljišč.

Prodajate ali oddajate nepremičnino? Zaupajte to nalogo nam. Smo specializirani posrednik nepremičnin. Preverite ponudbo nepremičnin na naši spletni strani, ali pa nas kontaktirajte.

Povpraševanje po nepremičninah

Med ponudbo nepremičnin niste našli iskanega? Zaupajte to nalogo nam. Takoj ko najdemo nepremičnino po vaših željah, vas bomo obvestili po e-pošti ali z SMS-om.

Obveščajte me

© 2019 Simobilia | Izdelava: Spletna agencija Si-TEAM